Liên hệ trực tiếp:

Trường TH&THCS Vũ Đoài

Vũ Thư - Thái Bình
tbh-vuthu-thcsvudoai@edu.viettel.vn